Algemene voorwaarden

Klik hier voor de printversie. (PDF)


9. Annuleren afmelden Definitief Energielabel.
Mochten beide partijen er niet in slagen het afmelden van het Definitieve Energielabel tot een goed einde te brengen, dan wordt 50% van het betaalde bedrag teruggestort aan de opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid.
Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die direct is ontstaan door aan de opname gerelateerde werkzaamheden.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade en gevolgschade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. Klachten.
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via het tabblad klachten op de website.
In het geval de opdrachtgever en opdrachtnemer niet gezamelijk op een redelijke wijze de klacht kunnen oplossen, dan kan de opdrachtgever hier terecht bij het klachtenloket van Energielabelklachten.

12. Overmacht.
11.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
11.2. Op werkdagen zal opdrachtnemer opdrachtgever in geval van overmacht onverwijld informeren.
11.3. Is sprake van een dag in het weekeinde, een algemene erkende feestdag of een door opdrachtnemer aangeweze verplichte vrije dag, dan zal opdrachtnemer opdrachtgever in geval van overmacht direct op de eerstvolgende werkdag informere.
11.4. Tijdens het bestaan van overmacht hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort.
11.5. De opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht van de zijde van opdrachtnemer vanwege de overmacht geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

13. Privacy.
De gegevens die tijdens de woningopname worden verzameld, worden opgestuurd naar de instantie waar de afmelding feitelijk plaats vind.
De certificerende instelling controlleerd de werkwijze van de opdrachtnemer regelmatig d.m.v. een steekproef te houden bij 1 van de woningen waaraan de opdrachtnemer een energielabel heeft afgegeven.
De opdrachtgever kan binnen een termijn van 16 weken na het ontvangen van het energielabel benaderd worden door de certificerende instelling voor een heropname ter controle.

14. Toepasselijk recht.
Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

15. Slotbepaling.
De algemene voorwaarden treden in werking op 01-01-2015.
De voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.